#

skeleton key - keys to the kingdom of god (3:43)